Limbi moderne

Constantin Cremona – profesor titular, gradul didactic I

Alexandru Maria – profesor titular, gradul didactic I

Drăgan Maria – profesor titular, gradul didactic II

Covergă Roxana – profesor titular, gradul didactic I

Crăciun Iuliana – profesor titular, gradul didactic II

Ficleanu Ana Maria – profesor titular, gradul didactic II